TELEFON

+48 726 294 814

+48 503 042 041

EMAIL

DEKAM@FIRMA.PL

TELEFON

+48 726 294 814

+48 503 042 041

ADRES

87-410 Kowalewo Pom. Zapluskowęsy 27a

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 13:00

odpoczywamy :)

EMAIL

DEKAM@FIRMA.PL

Kamil Ptaszyński

Godziny pracy:

© Copyright 2018 Strona wykonana przez PIKSEL - pracownia reklamy

ADRES

87-410 Kowalewo Pom. Zapluskowęsy 27A

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS ŚWIĄTECZNY DEKAM”
3 grudnia 2021

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Dekam Ptaszyński Kamil

Zapluskowęsy 27a

87-410 Kowalewo Pomorskie

NIP: 5030059762

 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 03.12.2021 r. – 10.12.2021 r., do 23:59;

3. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage-u facebookowym Dekam.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres dekam@firma.pl;

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie;

2) spełnienie warunków podanych w §3 ust.1.

 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi dotyczyć tematu wskazanego przez Organizatora;

2. Nagrodę otrzyma trzech uczestników, którzy w opinii komisji konkursowej udzielą najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe;

3. W skład komisji konkursowej wejdą: Prezes Dekam Kamil Ptaszyński oraz Specjalista ds. Marketingu Piotr Okulski;

4. Nagrodą w konkursie będą vouchery na usługi i produkty firmy Dekam:

I Miejsce – 500 PLN

II Miejsce – 250 PLN

III Miejsce – 100 PLN

Oprócz tego organizator przewiduje dodatkowe upominki w formie niespodzianki;

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator;

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail;

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody;

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będą następujące osoby: Kamil Ptaszyński i Piotr Okulski;

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody);

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.